• +48 737 473 582
 • biuro@ofertyenergetyczne.pl
Informacje

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego

www.ofertyenergetycze.pl

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin określa zasady działania serwisu www.ofertyenergetyczne.pl (zwanego dalej Serwisem), w tym zasady świadczenia przez Serwis usług drogą elektroniczną.

 2. Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

 3. Od Użytkowników oczekuje się uczciwości i respektowania postanowień zaakceptowanego przez nich Regulaminu.

Definicje

§ 2

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady działania Serwisu, w tym zasady świadczenia przez Serwis Usług drogą elektroniczną. Serwis – serwis www.ofertyenergetyczne.pl prowadzony przez „Energomix Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339431, NIP: 522-293-25-63, REGON: 142056915, z kapitałem zakładowym w wysokości 100.000,00, stanowiący system informatyczny wraz z całą zawartością i funkcjonalnością obsługiwanej przez niego strony internetowej, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z Usług wskazanych w Regulaminie;

 2. Organizator - spółka pod firmą „Energomix Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kleszczowa 8/16, 02-485 Warszawa, adres email: biuro@energomix.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339431, NIP: 522-293-25-63, REGON: 142056915, z kapitałem zakładowym w wysokości 100.000,00 zł. Adres korespondencyjny: Energomix Sp. z o.o. ul. Czereśniowa 98 lok. 117, 02-456 Warszawa.

 3. Administrator – organizator Serwisu lub osoba przez niego upoważniona do pełnego lub ograniczonego zarządzania Serwisem.

 4. Użytkownik – korzystająca z Serwisu pełnoletnia lub (za zgodą przedstawicieli ustawowych) niepełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

 5. Usługi – usługi świadczone przez Organizatora, o których mowa w § 3 Regulaminu.

 6. Porównywarka – wirtualny rodzaj kalkulatora - formularza, który na podstawie wprowadzonych danych porównuje ceny tych samych dóbr (energii elektrycznej i gazu ziemnego) oferowanych przez różne podmioty.

   

Rodzaje i zakres Usług oraz warunki ich świadczenia

§ 3

 1. Organizator świadczy w ramach Serwisu Usługi informacyjne oraz komunikacyjne. W ramach Usług Użytkownikom udostępniany jest system informatyczny – Porównywarkę, platformę, która umożliwia porównanie cenowe ofert zakupu energii elektrycznej oraz gazu ziemnego. Do świadczenia Usług ma zastosowanie także Polityka prywatności zawarta w odrębnym dokumencie.

 2. Usługi informacyjne polegają na udzieleniu informacji co do ofert cenowych sprzedawców i dostawców energii elektrycznej oraz gazu ziemnego za pomocą Porównywarki.

 3. Porównywarka umożliwia dokonanie porównania cen gazu ziemnego lub energii elektrycznej u różnych sprzedawców zarówno dla klientów biznesowych, jak i indywidualnych.

 4. Korzystanie z usług Serwisu nie wymaga rejestracji. Użytkownik może zakończyć proces porównywania w każdej chwili.

 5. W celu dokonania porównania ofert użytkownik podaje grupę taryfową, wielkość gospodarstwa domowego lub przedsiębiorstwa, wielkość miesięcznego zużycia energii lub gazu, obecnego sprzedawcę, Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz wybiera interesujący go okres trwania.

 6. Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na żądanie Użytkownika kontaktu z odpowiednim działem lub przedstawicielami Organizatora.

 7. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na wyświetlanie w Serwisie reklam i innych treści komercyjnych.

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialność za aktualność podanych w wyniku porównania informacji.

 9. Przedstawione w Serwisie dane mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w szczególności nie stanowią oferty zawarcia umowy sprzedaży lub dostawy energii i gazu ziemnego.

 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość danych wpisanych do Serwisu przez Użytkownika.

 11. Przedstawione w Serwisie nazwy, logotypy i znaki towarowe sprzedawców i dostawców energii są własnością odpowiednich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, w szczególności w celu dokonania porównania ofert poszczególnych sprzedawców i operatorów systemu dystrybucji a ich użycie nie oznacza istnienia jakichkolwiek powiązań pomiędzy tymi podmiotami a Organizatorem.

 12. Użytkownik nie jest uprawniony do ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, ani mechanizm działania Serwisu.

 13. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami albo naruszający uzasadnione interesy lub prawa Organizatora lub osób trzecich. W szczególności zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Serwisu.

 14. Serwis świadczy usługi bezpłatne. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne dla Użytkownika.

Wymagania techniczne

§ 4

 1. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest:

  1. posiadanie urządzenia umożliwiającego posługiwanie się zasobami Internetu;

  2. połączenie z siecią Internet;

  3. posiadanie konta pocztowego e-mail oraz przeglądarki internetowej pozwalającej na wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z najbardziej aktualnych wersji następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Chrome, Firefox).

 2. Serwis jest dostępny za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

 3. Użytkownik powinien stosować odpowiednie środki mające na celu zmniejszenie zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności takie jak programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z Serwisu.

 

Ochrona danych osobowych

§ 5

 1. Organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkownika, podanych w formularzach kontaktowych wyłącznie do celów realizacji umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz dla celów marketingowych i statystycznych.

 2. O sposobie przetwarzania, gromadzenia i ochrony danych osobowych stanowi odrębny dokument Polityka Prywatności. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Polityki Prywatności.

   

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 6

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Organizatora z Użytkownikiem umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu Usługi przy użyciu Serwisu jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

 2. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania przez Organizatora lub Użytkownika dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika Serwisu.

 

Tryb postępowania reklamacyjnego

§ 7

 1. Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem usług, będą realizowane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.

 2. Reklamacje należy kierować pocztą elektroniczną na adres biuro@ofertyenergetyczne.pl lub pisemnie na adres Organizatora.

 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

 4. Odpowiedź Organizatora w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 5. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z niniejszej umowy przysługuje Użytkownikowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

Uwagi Końcowe

§ 8

 1. Organizator może zmienić Regulamin jedynie z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się zmiany w aspekcie prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności przez Organizatora a także wprowadzenie nowych usług lub funkcjonalności Serwisu. Organizator zawiadomi Użytkownika o zmianach Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec dokonanych zmian Regulaminu w terminie 21 dni od daty otrzymania wyżej wskazanego zawiadomienia pocztą elektroniczną na adres biuro@ofertyenergetyczne.pl. Brak sprzeciwu w powyższym terminie jest uznawany za akceptację zmienionego Regulaminu. Zawiadomienie o zmianie Regulaminu będzie zawierało informację o terminie zgłoszenia sprzeciwu oraz konsekwencjach braku jego złożenia.

 2. Użytkownik ma prawo utrwalić treść Regulaminu poprzez wydrukowanie, zapisanie na dysku czy innym nośniku w każdym czasie.

 3. Wszelkie uwagi co do funkcjonowania Serwisu, prezentacji i wiarygodności danych, czy stwierdzonych nieprawidłowościach, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres biuro@ofertyenergetyczne.pl lub pisemnie na adres Organizatora.

 4. Regulamin obowiązuje od dnia 1.12.2015r.